You are here

Änkytys

Änkytys on tahdosta riippumaton puheen häiriötila, joka ilmenee tyypillisesti venytyksinä (ääääääänkytys), toistoina (ä-ä-ä-ä-änkytys) tai täydellisinä puheen salpautumisina, jotka voivat kestää jopa useita minuutteja. Muista puhehäiriöistä poiketen änkyttäminen on sidoksissa kommunikaatioon, ei pelkästään puheen tuottamiseen. Tyypillistä on, että kun änkyttäjä puhuu itsekseen, eläimelle tai yhteen ääneen muiden kanssa, änkytystä ei esiinny.

Änkytyksen yleisyys

Änkytyksestä kärsii noin yksi prosentti väestöstä. Miespuolisilla se on 3–4 kertaa yleisempää kuin naispuolisilla. Änkytys alkaa yleensä 2–5 vuoden iässä. Suurimmalta osalta lapsia änkytysoireet kuitenkin katoavat puheen kehittyessä.

Änkytyksen syyt

Vaikka änkytyksen olemusta ja syitä on tutkittu, mitään yhtä ja yleistä syytä ei ole toistaiseksi löydetty. Todennäköisesti syitä on monia. Änkytys voi syntyä pienistä puroista, jotka yhtyessään muodostavat mahtavan virran, kuten ansioitunut änkytystutkija van Riper kuvaili. Änkytys voi joskus johtua fyysisistä tai neurologisista vammoista tai sairauksista, mutta tämä on kuitenkin harvinaisempaa.

Änkytys ei liity henkilön älykkyyteen, kykyihin tai psyykkisiin ominaisuuksiin. Monet tunnetut henkilöt ovat olleet änkyttäjiä, kuten Paavali, Isaac Newton, Winston Churchill, Englannin kuningas George VI sekä Marilyn Monroe. Esimerkkejä ihmisistä, joiden uraa änkytys ei ole estänyt, ovat myös muutamat nykyajan poliitikot.

Änkyttäjän kokemuksia

Änkyttäjät kokevat puhevaikeutensa eri tavoin. Joillekin se on yksi ominaisuus muiden joukossa, eikä sitä ole tarvetta työstää sen enempää. Monille änkyttäjille puhumisen vaikeus aiheuttaa kuitenkin jännitystä, häpeää ja ahdistusta. Änkytystä saatetaan peitellä vaihtamalla vaikeita sanoja helpompiin, käyttämällä puheessa apusanoja ja -eleitä tai jopa välttelemällä puhetilanteita kokonaan. Änkytykseen liittyvät kielteiset tunteet, puhumisen pelko ja änkytyksen välttely ovat omiaan vaikeuttamaan puhumista entisestään. Näin syntyy helposti itseään ruokkiva noidankehä.

Änkytyksen kokonaisuutta on kuvattu vertauksella jäävuoresta, josta vain pieni osa (varsinainen änkytys) on nähtävissä ulospäin ja suurin osa (kuten pelko, häpeä, jännitys, erilaiset puhetta helpottamaan pyrkivät maneerit, puhumisen välttely) on pinnan alla.

Terapiaa

Nykyaikaisten terapiamenetelmien avulla on mahdollista lievittää änkytystä ja helpottaa puhumista merkittävästi. Osa aikuisänkyttäjistä kokee tärkeäksi myös änkytykseen liittyvien kielteisten tunteiden ja kokemusten käsittelyn, mikä voi helpottaa puhettakin.

Muiden änkyttäjien pariin hakeutuminen on monelle änkyttäjälle tärkeä voimavara. Änkytysyhdistyksen tarjoama vertaistuki tarjoaa kokemuksen siitä, ettei ole puhevaikeuksiensa kanssa yksin. Vertaistoiminnassa keskeistä on kokemusten jakaminen, hyväksytyksi tulemisen tunne ja mukava yhdessäolo. Parhaiten änkyttäjän kokemuksia ymmärtää toinen änkyttäjä.

On tärkeää tiedostaa, että apua ja tukea on saatavilla, eikä voimakkaankaan änkytyksen tarvitse rajoittaa elämää kohtuuttomasti. Meitä on paljon!

Esitteitä:
http://ankytys.fi/esite_nuoret
http://ankytys.fi/esite_kokemuksia

Esitteet ja muu materiaali: www.ankytys.fi/materiaalit
Linkit: www.ankytys.fi/linkit