Änkytys

Änkytys on tahdosta riippumaton puheen sujuvuuden häiriö. Änkytys voidaan jakaa kahteen osaan: puheessa kuultavaan sujumattomuuteen (a-a-a-a-auto, aaaaaa-auto, au-au-au-au-to, ———auto) sekä änkyttävän ihmisen reagointiin tähän puheen sujumattomuuteen (esimerkiksi puheen sujuvuutta hetkellisesti lisäävät myötäliikkeet ja apusanat, sanojen vaihtaminen helpompiin, puhetilanteiden välttely, änkytykseen liittyvät negatiiviset tunteet).

Mitä änkytys on?

Mitä änkytys on? -alaotsikon alla kerrotaan laajemmin änkytyksestä. Änkytys ilmenee monin eri tavoin ja sillä on erilaisia vaikutuksia änkyttävän henkilön arkeen. Änkytyksen ilmenemismuodoista kerrotaan tarkemmin Änkytyksen ilmeneminen -sivulla ja änkytyksen tyypillisistä vaikutuksista änkyttävän ihmisen elämään Änkytyksen vaikutuksia arkeen -sivulla.

Kehityksellinen änkytys on tyypillisin änkytyksen muoto ja siinä änkytys alkaa tyypillisesti ennen kouluikää. Mitään yhtä syytä änkytykselle ei ole tutkimuksissa löydetty, vaan änkytyksen arvellaan olevan monen eri tekijän summa. Änkytyksen syistä kerrotaan tarkemmin Änkytyksen syitä -sivulla.

Änkytyksen kuntoutuksen tavoitteet ovat viime aikoina laajentuneet pelkästä puheenhallintakeinojen harjoittelusta ja sujuvien puhejaksojen lisäämisestä myös änkytyksen hyväksymiseen ja sen mahdollisesti aiheuttamien negatiivisten tunteiden käsittelyyn. Änkytyksen kuntoutuksesta kerrotaan enemmän yleisestä Änkytyksen kuntoutus -sivuilla sekä ikäryhmittäin Änkytys lapsuudessa, Änkytys nuoruudessa ja Änkytys aikuisuudessa -sivuilla.

Änkytys on vain yksi puheen sujuvuuteen vaikuttavista häiriöistä. Muista häiriöistä on kerrottu lyhyesti Muita puheen ja kielellisen sujuvuuden häiriöitä -sivulla.

Änkytys eri elämänvaiheissa

Änkytyksestä ja änkyttävien ihmisten kokemuksista eri elämänvaiheissa kerrotaan omilla sivuillaan. Änkytys lapsuudessa -sivun kohderyhmänä ovat änkyttävät alle alakouluikäiset sekä alakouluikäiset lapset, heidän lähipiirinsä ja heidän kanssaan työskentelevä hoito- ja opetushenkilöstö. Änkytys nuoruudessa -sivun sisältö koskee koko nuoruusaikaa yläkouluikäisistä nuorista aina aikuisuuden kynnykselle asti. Sivuilta tietoa ja vinkkejä voivat toivottavasti löytää myös änkyttävien nuorten läheiset sekä heidän kanssaan työskentelevät henkilöt esimerkiksi koulussa ja harrastuksissa. Änkytys aikuisuudessa -sivulla painopiste on änkyttävissä aikuisissa ja heidän kokemuksissaan.

Änkyttävän ihmisen kohtaaminen

Noin 1 % väestöstä änkyttää eli on hyvin todennäköistä, että jokainen jossakin vaiheessa elämäänsä kohtaa änkyttävän ihmisen. Täydellisessä maailmassa änkytys ei olisi yhteiskunnassa ongelma ja jokaisella olisi oikeus tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin hän on.

Mutta koska maailma on kaukana täydellisestä, Änkyttävän ihmisen kohtaaminen -sivulle on kerätty vinkkejä siihen, millä tavalla änkytykseen kannattaa suhtautua. Nämä vinkit ovat luonnollisesti yleistyksiä ja jos lähipiirissäsi on änkyttävä henkilö, parasta olisi, jos voisit keskustella änkytyksestä suoraan hänen kanssaan.  Mutta änkytyksestä puhuminen tai puhumatta jättäminen on jokaisen änkyttäjän oma valinta, eli painostaa tähän ei kannata. Sivulla kerrotaan myös siitä, miten voit toimia änkyttävän henkilön tukijana ja edistää laajemminkin änkytysyhteisön asiaa.

Mitä änkytys ei ole?

Änkytykseen on liittynyt ja liittyy tänäkin päivänä erilaisia nykytiedon valossa virheellisiksi osoittautuneita oletuksia ja väitteitä. Mitä änkytys ei ole? -sivulle olemme keränneet näistä osan.

Änkytykseen liittyvää materiaalia

Yhdistys on julkaissut kymmenisen vuotta sitten useita änkytyksestä kertovia esitteitä eri kohderyhmille ja eri kielillä. Nämä esitteet sekä muita yhdistykseltä löytyviä änkytysaiheisia kirjoja löydät Änkytykseen liittyvää materiaalia -sivulta.

Pin It on Pinterest