Änkytyksen kuntoutus

Tautiluokituksessa (ICD-10: F98.5 ja ICD-11: 6A01.1) änkytys luokitellaan häiriöksi tai oireeksi. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee änkytyksen puheen rytmiseksi häiriöksi:

Änkytys on puheen rytminen häiriö, jossa yksilö tietää täsmälleen, mitä hän haluaa sanoa, mutta on sillä hetkellä kykenemätön sanomaan sitä, johtuen tahattomasta toistosta, pidennyksestä tai äänteen pysähdyksestä.”

Änkytys ICF-luokituksessa

Änkytystä ei kuitenkaan nykyään pidetä pelkkänä puheen sujuvuuden häiriönä. Tautiluokituksen rinnalle on kehitetty kehitetty häiriöitä, sairauksia tai vammoja kokonaisvaltaisemmin kuvaava ICF-toimintakykyluokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health). Tautiluokituksen perustana on ensisijaisesti lääketieteellisen terveydentilan kuvaus, kun taas ICF-luokitus ottaa huomioon niin diagnoosin kuin diagnoosin vaikutukset henkilön toimintakykyyn, hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin osallistua elämässään eri tilanteisiin. ICF-luokituksen avulla änkytystä voidaan siis kuvata laajemmin kuin vain puheen kuuluvana sujumattomuutena. Änkyttävä henkilö voidaan huomioida yksilönä, ja änkytystä voidaan kuvata henkilökohtaisten kokemusten kautta, esimerkiksi selvittämällä millaisia vaikutuksia änkytyksellä on kommunikaatiokykyyn, sosiaaliseen kanssakäymiseen, ihmissuhteiden luomiseen, koulutukseen ja työllistymiseen. ICF-luokituksessa huomioidaan myös kommunikointikumppanin ja -ympäristön vaikutukset ja se, miten änkyttävään henkilöön suhtaudutaan.

Kuntoutuksen tavoitteet

Nykyään änkytyksen kuntoutuksen tulisi nojata ICF-luokitukseen. Kuntoutuksen tavoitteita on siis useita, joten myös änkytysterapiassa on mukana useita elementtejä: puheessa kuultavan  sujumattomuuden hoito, änkytykseen liittyvien kielteisten toimintapojen ja negatiivisten tunteiden käsittely ja lähiympäristön ohjaaminen. Onnistunut kuntoutus vaatii sitoutumista asiakkaalta, asiakkaan läheisiltä ja ammattilaisilta.

Änkytyksen hyväksymiseen ja kielteisten tunteiden käsittelyyn voi puheterapian lisäksi saada ammatillista tukea ja apua myös psykoterapiasta. Psykoterapiaa voi saada esimerkiksi Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana.

Kuntoutusmenetelmät

Kuntoutusmenetelmät voidaan jakaa epäsuoraan ja suoraan kuntoutukseen. Epäsuorassa kuntoutuksessa pyritään ympäristöstä tekemään sujuvia puhejaksoja tukeva ja suurin vastuu kuntoutuksesta on änkyttävän henkilön lähipiirillä. Suorassa kuntoutuksessa taas änkyttävä henkilö on itsekin aktiivinen ja kuntoutusmenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi puheen muuntelua tai puheen sujuuuden säätelyä. Änkytysterapiassa käytettävät kuntoutusmentelmät pyritään valitsemaan sen mukaan, mikä änkyttävälle henkilölle tuntuu sopivimmalta hänen ikätasonsa, toiveidensa ja tavoitteidensa mukaan. Kuntoutusmenetelmistä ikäryhmittäin löytyy lisää tietoa Änkytys lapsuudessa-, Änkytys nuoruudessa– ja Änkytys aikuisuudessa -sivujen alta.

Puheterapiaan hakeutuminen

Änkytyksen kuntoutuksen hoitovastuu on asuinkunnan puheterapeutilla, ei erikoissairaanhoidolla. Puheterapeutin vastaanotolle tullaan yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Joskus päiväkodin henkilökunta, koulun erityisopettaja tai lapsen vanhemmat ottavat suoraan yhteyttä puheterapeuttiin. Käytännöt voivat poiketa kuntakohtaisesti ja ne kannattaakin tarkistaa omasta asuinkunnasta.

Änkytysterapia voi toteutua joko kunnan omalla puheterapeutilla tai maksusitoumuksella yksityisellä puheterapeutilla. Joissakin tapauksissa puheterapia voidaan toteuttaa Kelan maksamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Maksusitoumuksen saamiseksi tarvitaan lääkärin lähete. Yksityisellä puheterapeutilla voi käydä myös omakustanteisesti.

Logopedian opinnoissa on vähintään yksi opintojakso puheen sujuvuuden häiriöistä, mutta kaikki puheterapeutit eivät ole perehtyneet änkytyksen kuntoutukseen. Tyypillisesti änkytykseen perehtyneet puheterapeutit ovat käyneet lisäkoulutuksia esimerkiksi ulkomailla.

Änkytykseen perehtyneitä puheterapeutteja

Alta löydät linkkejä änkytykseen perehtyneiden puheterapeuttien kotisivuille. Jos olet änkytykseen perehtynyt puheterapeutti ja haluat saada yhteystietosi tälle sivulle, voit olla yhteydessä yhdistykseen esimerkiksi sähköpostitse.

Puheterapeuttien haku Puheterapeuttiliiton sivujen kautta: https://puheterapeuttiliitto.fi/puheterapia/etsi-puheterapeutti/

Voimavarakeskus Tempo: https://www.tempokeskus.fi/

Puheterapiapalvelu Aura: https://puheterapiaaura.fi/

Tutoris Erikoiskuntoutus: https://www.tutoris.fi/a-a-ankytys-helpotusta-puheterapiasta/

Logopedica: https://www.logopedica.fi/

Puheterapeutti Karin Routamo-Jaatela: https://puheterapeuttikarinroutamo.weebly.com

Puheteterapeutti Kirsi Kaisamatti: https://www.coronaria.fi/asiantuntijat/kirsi-kaisamatti/

 

Pin It on Pinterest